Sand Life – om de viktiga sandmarkerna

Sand Life är ett projekt som ska restaurera det en gång  så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har vi nu producerat en skrift på svenska och en på engelska som beskriver projektet.

Under 2012–2018 arbetade Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län, tillsammans med Lunds universitet och Kristianstad Vattenrike, inom projekt Sand Life med restaurering och skötsel av naturtyper på sandig mark inom 23 Natura 2000-områden. Projektet som leddes av Länsstyrelsen i Skåne finansierades till 50 % av medel från EU:s LIFE-fond. Naturvårdsverket och Stiftelsen Skånska Landskap har varit medfinansiärer i projektet.

Du kan läsa mer om projektet Sand Life här.