Integritetspolicy

Rak Vision AB

Om Rak Vision AB och denna integritetspolicy

 

Rak Vision AB, org.nr 556905-1740, Hanögatan 9, 211 24Malmö (”Bolaget” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Bolagets tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Bolaget är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån? 

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • köphistorik;
 • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation; samt
 • användarnamn och lösenord till vår

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Bolagets hemsida/hemsidor, t.ex. när du beställer vårt nyhetsbrev/skickar in en jobbansökan eller ställer en fråga via Kontakt;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; och/eller
 • från tredje part i form av våra leverantörer.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bolaget kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal: För att hantera köp, reklamationer och betalningar, för att kunna erbjuda orderhistorik inom kundportalen samt för genomförande av rekryterings- förfaranden.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig
 • Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post.
 • Samtycke: För att kunna skicka ut marknadsföring och nyhetsbrev.

 

Lagring av personuppgifter

Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Bolaget.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Bolaget via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja
 • Jobbsökanden: Bolaget sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet: Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under en period om 6 månader.

 

Överföring av personuppgifter

Bolaget iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Leverantörer: Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer för att hantera produktförfrågningar, CV, ansökningshandlingar eller
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bolaget ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje land vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU och EES. Vid överföringar till sådant tredje land kommer Bolaget att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Bolaget säljer inte några personuppgifter.

Bolaget kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Bolaget har inhämtat ditt samtycke till överföringen;

 

Återkallelse av samtycke 

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Bolaget via e-post: info@rakt.se eller via telefon 070-760 10 05 eller via post till Rak Vision, Hanögatan 9, 211 24 Malmö. Återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Bolagets behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du här under.

 

Rak Vision AB

Hanögatan 9,

211 24 Malmö info@rakt.se

Tel.nr 070-760 10 05